Art. 135. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  135.

Wysokość środków na koszty administracyjne Funduszu określa corocznie Rada Funduszu w planie finansowym.