Art. 118. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  118.
1.
Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane w ramach porad specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2.
Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:
1)
ginekologa i położnika;
2)
stomatologa;
3)
dermatologa;
4)
wenerologa;
5)
onkologa;
6)
okulisty;
7)
psychiatry;
8)
dla osób chorych na gruźlicę;
9)
dla osób zakażonych wirusem HIV;
10)
dla inwalidów wojennych;
11)
dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.