Art. 1. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  1.

Ustawa określa:

1)
zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zwanego dalej "ubezpieczeniem zdrowotnym";
2)
prawa i obowiązki ubezpieczonego;
3)
zasady, tryb i terminy:
a)
zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
ustalania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
c)
opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)
prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek;
4)
organizację i zasady działania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem";
5)
zasady zabezpieczania potrzeb zdrowotnych i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych;
5a) 1
 podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971, str. 2 i n.) i rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 i n.) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzającego przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003, str. 1 i n.);
6)
zasady nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
1 Art. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.