Powoływanie komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1616 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

Na podstawie art. 24f ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1/2005", oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład;
2)
sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie osób określonych w pkt 1;
3)
zakres informacji zawartych w protokole sporządzanym przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia albo przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w pkt 1;
4)
wzory zaświadczeń wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w pkt 3.
Powiatowy lekarz weterynarii powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:
1)
dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, biologia lub weterynaria;
2)
jedna osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie i 5-letni staż pracy przy transporcie zwierząt.
1. 
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, o którym mowa w § 2, w formie testu:
1)
pisemnego w postaci papierowej albo
2)
przeprowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

- obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie szkolenia, którego zakres jest określony w załączniku IV do rozporządzenia nr 1/2005.

2. 
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1.
1. 
Warunkiem złożenia egzaminu, o którym mowa w § 2, z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. 
Osoby, które nie udzieliły co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście, o którym mowa w § 3 ust. 1, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu po złożeniu wniosku do powiatowego lekarza weterynarii wskazanego w § 2.
3. 
Egzamin, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzany w sposób określony w § 3 ust. 1.
1. 
Komisja egzaminacyjna niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, o którym mowa w § 2, sporządza protokół. Powiatowy lekarz weterynarii przechowuje protokół przez 3 lata od dnia przeprowadzenia egzaminu.
2. 
Protokół zawiera:
1)
miejsce i datę przeprowadzonego egzaminu;
2)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej;
3)
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości - w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu - w przypadku obywateli innych państw;
4)
zakres szkolenia określony w załączniku IV do rozporządzenia nr 1/2005;
5)
wyniki egzaminu;
6)
podpisy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.
Protokół sporządzany przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia przez powiatowego lekarza weterynarii zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu upoważnionego do prowadzenia szkolenia przez powiatowego lekarza weterynarii;
2)
numer i datę decyzji powiatowego lekarza weterynarii upoważniającej podmiot do prowadzenia szkolenia;
3)
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości - w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu - w przypadku obywateli innych państw;
4)
zakres szkolenia określony w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.
1. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego lub kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w czasie transportu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w punktach gromadzenia zwierząt jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt (Dz. U. poz. 1914 oraz z 2005 r. poz. 1098).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

wzór
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).