Powoływanie do zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2337 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131, 1666 i 2333) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, tryb i sposób powoływania do zawodowej służby wojskowej oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych osobom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", oraz nadawania stopni wojskowych w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierza posiadającego bezpośrednio niższy stopień od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
2)
szczegółowy tryb zawierania kontraktu i wzór kontraktu.
1. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej przesyła dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr:
1)
wykaz żołnierzy służby kandydackiej kończących uczelnię wojskową, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, szkolenie w uczelni wojskowej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz szkolenie wojskowe, o którym mowa w art. 124a ust. 2 ustawy, planowanych do powołania do zawodowej służby wojskowej:
a)
na 90 dni przed planowanym terminem promocji,
b)
na 60 dni przed planowanym terminem promocji - w przypadku szkolenia trwającego do 3 miesięcy;
2)
wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień oficerski - na 35 dni przed planowanym terminem promocji.
2. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr:
1)
po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, określa stanowiska służbowe dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu, kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zbiorczy wniosek o mianowanie żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pierwszy stopień oficerski;
3)
wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do zawodowej służby wojskowej;
4)
wydaje, dla celów ewidencyjnych, rozkaz personalny o wyznaczeniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stanowisko służbowe;
5)
przesyła rektorowi-komendantowi uczelni wojskowej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pierwszy stopień oficerski, rozkaz personalny o powołaniu tych żołnierzy do zawodowej służby wojskowej oraz rozkaz o ich wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
3. 
(uchylony).
1. 
Komendant szkoły podoficerskiej przesyła do organu, któremu podlega szkoła podoficerska:
1)
wykaz żołnierzy służby kandydackiej kończących szkołę podoficerską, planowanych do powołania do zawodowej służby wojskowej - na 60 dni przed planowanym terminem promocji;
2)
wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień podoficerski - na 14 dni przed planowanym terminem promocji.
2. 
Organ, któremu podlega szkoła podoficerska:
1)
w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr określa stanowiska służbowe dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
przesyła wykazy imienne żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe, do organów, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy, jeżeli sam nie jest tym organem;
3)
wydaje rozkaz personalny o mianowaniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów zawodowych;
4)
wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do zawodowej służby wojskowej; w przypadku gdy nie jest organem właściwym do powołania, rozkaz ten wydaje organ nadrzędny, mający takie kompetencje;
5)
przesyła komendantowi szkoły podoficerskiej i organowi, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy, rozkaz personalny o mianowaniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów zawodowych oraz rozkaz personalny o powołaniu tych żołnierzy do zawodowej służby wojskowej.
3. 
Organ, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy:
1)
wydaje dla celów ewidencyjnych rozkaz personalny o wyznaczeniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stanowisko służbowe i zawiera kontrakt;
2)
przesyła komendantowi szkoły podoficerskiej rozkaz personalny o wyznaczeniu żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stanowisko służbowe.
1. 
Komendant ośrodka szkolenia przesyła do organu, któremu podlega ośrodek szkolenia, wykaz imienny żołnierzy służby kandydackiej kończących szkolenie w ośrodku, planowanych do powołania do zawodowej służby wojskowej - na 30 dni przed zamierzonym terminem zakończenia szkolenia.
2. 
Organ, któremu podlega ośrodek szkolenia:
1)
w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, określa jednostki wojskowe dla żołnierzy wymienionych w ust. 1, w których żołnierze ci zostaną wyznaczeni na stanowiska służbowe;
2)
przesyła wykazy imienne żołnierzy wymienionych w ust. 1, planowanych do powołania do zawodowej służby wojskowej, do organów, o których mowa w art. 10 pkt 4 ustawy, oraz do komendanta ośrodka szkolenia.
3. 
Komendant ośrodka szkolenia na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kieruje żołnierzy służby kandydackiej kończących szkolenie w ośrodku szkolenia do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 10 pkt 4 ustawy.
4. 
Organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 10 pkt 4 ustawy:
1)
wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierzy, o których mowa w ust. 3, do zawodowej służby wojskowej;
2)
wydaje dla celów ewidencyjnych rozkaz personalny o wyznaczeniu żołnierzy, o których mowa w ust. 3, na stanowisko służbowe;
3)
zawiera z żołnierzami, o których mowa w ust. 3, kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.
W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do powołania żołnierza do zawodowej służby wojskowej rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej i komendant ośrodka szkolenia niezwłocznie na piśmie informują o tym organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 10 ustawy.
Zmiany w wykazach imiennych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2, mogą być dokonywane przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
Najpóźniej w dniu promocji:
1)
organ, który wyznaczył żołnierza na stanowisko służbowe, doręcza temu żołnierzowi rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej i rozkaz personalny o wyznaczeniu na stanowisko służbowe, a w przypadku powołania do służby kontraktowej zawiera również kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej;
2)
rektor-komendant uczelni wojskowej lub komendant szkoły podoficerskiej:
a)
wręcza dyplomy (świadectwa) ukończenia studiów lub nauki oraz akty mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych,
b)
kieruje żołnierza do jednostki wojskowej, w której żołnierz ten został wyznaczony na stanowisko służbowe, z dniem określonym w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Żołnierz powołany do zawodowej służby wojskowej rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
2. 
Dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, stwierdza w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki.
3. 
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, w terminie określonym w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe lub w przypadku niewyrażenia przez niego zgody na zawarcie kontraktu, właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
4. 
O nieusprawiedliwionym niestawieniu się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, dowódca tej jednostki niezwłocznie informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.
1. 
Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
2. 
Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.
3. 
Gdy nie ma wolnych stanowisk służbowych lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, wyrażą wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami.
4. 
(uchylony).
5. 
Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy.
6. 
Rozmowę z żołnierzem rezerwy lub z osobą, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.
7. 
Po pozytywnym zakończeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na możliwość wyznaczenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
8. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.
9. 
Limity, o których mowa w ust. 8, określa Minister Obrony Narodowej na wniosek dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, uwzględniając przy tym potrzeby Sił Zbrojnych.
10. 
Przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 8, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr może zasięgnąć opinii osób, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy.
11. 
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 7, lub o braku takiej zgody.
12. 
Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 11, żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają do wojskowego komendanta uzupełnień w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej, zwany dalej "wnioskiem".
13. 
Wnioski kierowane do Ministra Obrony Narodowej przesyła się za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
14. 
Do wniosku żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, dołączają:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
4)
oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowania karnego;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy;
8)
inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
14a. 
W uzasadnionych przypadkach organ wojskowy może wezwać żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do dostarczenia na potrzeby procesu powołania do zawodowej służby wojskowej innych dokumentów niż wymienione w ust. 14.
15. 
Dokumenty wymienione w ust. 14 pkt 3 i 8 może uwierzytelnić organ wojskowy, który przyjmuje dokumenty od żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy.
16. 
Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów, o których mowa w ust. 14, kieruje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
17. 
Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14 i 14a, wtórnikiem karty ewidencyjnej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, informacją o wyrażeniu zgody na możliwość wyznaczenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, opinią dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej, sporządzoną na podstawie dokumentów znajdujących się w wojskowej komendzie uzupełnień, oraz w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - teczką akt personalnych wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego, o którym mowa w art. 10 ustawy.
18. 
Ustalenia i dokumenty wymienione w ust. 5, 7, 8, 10-12 i 14-17 mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) organizowanych przez resort obrony narodowej.
1. 
W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych ustalenia określone w § 10 zmierzające do powołania do zawodowej służby wojskowej można podjąć wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), spełniającego warunki do powołania do zawodowej służby wojskowej.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych stanowisk służbowych, na których mógłby pełnić zawodową służbę wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udostępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.
3. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, po wyrażeniu przez żołnierza woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym niezwłocznie informuje o tym organ właściwy do wyznaczenia tego żołnierza na to stanowisko służbowe lub wskazanego przez ten organ dowódcę jednostki wojskowej i ustala z tym organem lub wskazanym przez niego dowódcą termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy.
4. 
Rozmowę z żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.
5. 
Po pozytywnym zakończeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na możliwość wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe po powołaniu go do zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.
6. 
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza, dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 5, lub o braku takiej zgody.
7. 
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej żołnierz pełniący czynną służbę wojskową składa do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz po złożeniu przez żołnierza wniosku kieruje tego żołnierza do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 14, 14a, 15, 17 i 18 stosuje się odpowiednio.
8. 
W przypadku gdy żołnierz pełniący czynną służbę wojskową złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni tę służbę, i nie został powołany do zawodowej służby wojskowej przed zakończeniem służby czynnej, dowódca ten przekazuje ten wniosek właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz informuje o tym tego żołnierza.
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.
2. 
Odmowa powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, oraz przesyłany do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe.
3. 
W przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierza rezerwy:
1)
posiadającego niższy stopień wojskowy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na które ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
2)
posiadającego stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku gdy stanowisko służbowe jest określone kilkoma stopniami wojskowymi

- właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o mianowaniu tego żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany.

4. 
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:
1)
powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba kontraktowa, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, w celu zawarcia kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej;
2)
zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym dla celów ewidencyjnych rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, powołanej do zawodowej służby wojskowej, na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
5. 
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:
1)
powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała oraz terminie i miejscu skierowania żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, w celu doręczenia rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz wydanego dla celów ewidencyjnych rozkazu personalnego o wyznaczeniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, na stanowisko służbowe;
2)
terminie i miejscu skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10a ust. 7, organ wojskowy wskazany w art. 10 ustawy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który następnie przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem. Przepisy § 11 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
2. 
Wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz o wyznaczeniu na pierwsze stanowisko służbowe może nastąpić w trakcie pełnienia przez żołnierza czynnej służby wojskowej, z tym że dzień stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej nie może nastąpić wcześniej niż w ostatnim dniu czynnej służby wojskowej.
3. 
Zwolnienie żołnierza z pełnienia czynnej służby wojskowej przed jego powołaniem do zawodowej służby wojskowej nie przerywa biegu czynności związanych z tym powołaniem.
4. 
Przepisy § 12 ust. 1 i 3 oraz § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wojskowy komendant uzupełnień lub w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której ten żołnierz lub ta osoba zostali wyznaczeni na stanowisko służbowe.
2. 
(uchylony).
3. 
Jednocześnie z doręczeniem skierowania wojskowy komendant uzupełnień lub w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej zawiadamia pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołaniu tego żołnierza lub tej osoby do zawodowej służby wojskowej.
1. 
Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, rozpoczynają pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.
2. 
Dzień stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, w jednostce wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki.
3. 
Organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, w porozumieniu z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko, określa potrzebę i zakres szkolenia wojskowego osoby, o której mowa w art. 17a ustawy, powołanej do zawodowej służby wojskowej.
1. 
Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień oraz w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do wiadomości dowódcy jednostki wojskowej potwierdzenie stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.
2. 
Jeżeli wojskowy komendant uzupełnień w terminie 14 dni od dnia stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, określonego w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, nie otrzyma potwierdzenia stawienia się, ustala przyczyny niestawiennictwa i zawiadamia o tym bezpośrednio organ, który wydał rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, oraz organ, który wydał rozkaz personalny o wyznaczeniu tego żołnierza na stanowisko służbowe.
3. 
W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe i niewyjaśnienia przyczyn tego niestawienia lub w przypadku niewyrażenia przez nich zgody na zawarcie kontraktu, właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu personalnego o powołaniu do służby.
4. 
Jeżeli żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, usprawiedliwili przyczyny niestawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe, zawiera się nowy kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydaje się nowy rozkaz personalny o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
1. 
W przypadku wniesienia przez żołnierza służby kontraktowej wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, dowódca jednostki wojskowej opiniuje go i przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub organowi właściwemu do powołania do służby stałej, jeżeli sam nie jest tym organem.
2. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez żołnierza służby kontraktowej wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, właściwy organ zawiera z tym żołnierzem kolejny kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do służby stałej. Odmowa zawarcia kolejnego kontraktu lub powołania żołnierza do służby stałej następuje w formie rozkazu personalnego.
Jeżeli z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołania do służby stałej wystąpi dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, do wniosku w tej sprawie dołącza się pisemną zgodę żołnierza. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio.
W wykazach oraz wnioskach, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, rektorzy-komendanci uczelni wojskowych oraz komendanci szkół podoficerskich ujmują również żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 28 i 29 ustawy, kończących szkolenie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK 

KONTRAKT NA PEŁNIENIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NR ..........

wzór
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U.2008.80.477), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.79.669).