Powołanie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.19.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1944 r.

USTAWA
z dnia 31 grudnia 1944 roku
o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 22) postanawia się, co następuje:

Krajowa Rada Narodowa, przychylając się do ogólnych żądań społeczeństwa polskiego, wyrażonych w masowych uchwałach, rezolucjach i wezwaniach organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, zebrań fabrycznych, chłopskich, inteligenckich, młodzieżowych oraz zjazdów i kongresów: spółdzielczego, chłopskiego, związków zawodowych i poszczególnych partii politycznych -

- powołuje - w miejsce utworzonego ustawą z dnia 21 lipca 1944 roku (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej oparty o program działania, wyrażony w Manifeście Lipcowym Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

(1)
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

1. Prezes Rady Ministrów

2. I. Vice-prezes Rady Ministrów

3. II. Vice-prezes Rady Ministrów

4. Minister Obrony Narodowej

5. Minister Spraw Zagranicznych

6. Minister Administracji Publicznej

7. Minister Bezpieczeństwa Publicznego

8. Minister Skarbu

9. Minister Oświaty

10. Minister Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia

11. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych

12. Minister Komunikacji

13. Minister Przemysłu

14. Minister Aprowizacji i Handlu

15. Minister Poczt i Telegrafów

16. Minister Sprawiedliwości

17. Minister Kultury i Sztuki

18. Minister Informacji i Propagandy.

(2)
Prezesa Rady Ministrów i Ministrów zamianuje Prezydent Krajowej Rady Narodowej w trybie, ustalonym w art. 45 Konstytucji.

Prezes Rady Ministrów i Ministrowie składają na ręce Prezydenta Krajowej Rady Narodowej następujące ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście, jako członek Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem rzetelnie pracować dla dobra Narodu Polskiego, stać na straży jego praw demokratycznych i czynić wszystko w miarę swoich sił i uzdolnień dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.