Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.235

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w sprawie powołania roczników 1896, 1897, 1898 i 1899 w powiatach bielskim, białostockim, sokolskim, suwalskim, augustowskim i sejneńskim.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dn. 7 marca 1919 r. (Dziennik Praw № 22 z dn. 8/III 19 r. poz. 234) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej mężczyzn urodzonych w latach 1896, 1897, 1898 i 1899, zamieszkałych w powiatach: bielskim, białostockim, sokolskim, suwalskim, augustowskim i sejneńskim.

Art.  2.

Wszyscy mężczyźni, pochodzący z tych powiatów, a urodzeni w latach 1896, 1897, 1898 i 1899 mają obowiązek stawić się do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie dnia 19 maja r. b.

Wezwań osobistych do popisowych rozsyłać się nie będzie. O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych popisowi powinni dowiedzieć się u wójta lub w magistracie.

Popisowi, mający prawo do uzyskania ulg i odroczeń, powinni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg lub odroczeń.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dn. 20 lutego 1920 r. w przedmiocie kar za pogwałcenie przepisów, dotyczących powszechnego obowiązku służby wojskowej (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r. № 20 poz. 104).

Warszawa, dnia 30 kwietnia 1920 r.

SPROSTOWANIA.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Spr. Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1920 r., ogłoszonem w № 39 Dziennika Ustaw poz. 235, w artykule drugim wiersz pierwszy, wyraz "pochodzący" należy skreślić. Odnośny ustęp winien brzmieć: "Wszyscy mężczyźni z tych powiatów..."