Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 17 czerwca 1920 r.
w sprawie powołania roczników 1895 i 1902 do służby wojskowej.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 1920 roku (Dz. Ustaw Rzplitej Polskiej z dnia 17 VI 1920 roku № 48, poz. 298 powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej na całym obszarze ziem Polskich mężczyzn, urodzonych w 1902 roku przed dniem 1 lipca oraz tych mężczyzn, urodzonych w roku 1895, którzy dotychczas w wojsku wogóle nie służyli.

Art.  2.

Osoby objęte art. 1-ym winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie dnia 7 lipca r. b.

Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni się popisowi dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Popisowi, mający prawo do uzyskania ulg lub odroczeń, winni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 roku (Dz. Ustaw R. P. № 20 z dnia 4 marca 1920 r., poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dn. 17 czerwca 1920 r.