Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 2 sierpnia 1920 r.
Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1890, 1891, 1892, 1893 i 1894.

Art.  1.

Na mocy rozporządzenia R. O. P. z dnia 14 lipca 1920 r. (Dziennik Ustaw Rzplitej Polskiej z dnia 20 lipca 1920 r. № 58 poz. 363) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej byłych szeregowych wszystkich rodzajów broni (byłych wojskowych), urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893 i 1894, którzy służyli w armjach obcych względnie w wojsku lub formacjach polskich.

Art.  2.

Osoby objęte art. 1 winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie dnia 9 sierpnia r. b.

Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni się popisowi dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Powołani, mający prawo do uzyskania ulg lub odroczeń, winni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dzień. Ustaw R. P. z dnia 4 marca 1920 r. poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.