Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 1920 r.
w sprawię powołania rocznika 1902 do służby wojskowej.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17. VI 1920 r. № 48, poz. 298) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej mężczyzn, urodzonych w 1902 roku po dniu 30 czerwca.

Art.  2. 1

Osoby, objęte art. 1 winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie:

na terenach na wschód od linji rzek Wkra - Wisła i San dnia 5 sierpnia 1920 r.,

na pozostałym terenie Państwa w terminach, jakie określą Dowództwa Okręgów Generalnych w porozumieniu z właściwym Wojewodą względnie Delegatem Rządu we Lwowie i Komisarzem Rządu w Warszawie

Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych, winni się popisowi dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Popisowi, mający prawo do uzyskania ulg lub odroczeń, winni przynieść ze sobą dokumenty, uzgadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń,

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. № 20 z dnia 4 marca 1920 r. poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1920 r. (Dz.U.20.87.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1920 r.