Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.8.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1942 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1940 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 1940 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej (Dz.U.R.P. Nr 7, poz. 18) ogłaszam w brzmieniu obowiązującym od dnia 17 kwietnia 1940 r. jednolity tekst dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.R.P. Nr 104, poz. 1008) z uwzględnieniem zmian wynikających z:
1) Art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o zmianie nazwy "Rada Narodowa" na nazwę "Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U.R.P. Nr 105, poz. 1009);

2) Art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R.P. Nr 1, poz. 1);

3) Obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o Radzie Narodowej (Dz.U.R.P. Nr 104, poz. 1008) (Dz.U.R.P. Nr 3, poz. 5);

4) Obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o zmianie nazwy "Rada Narodowa" na nazwę "Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U.R.P. Nr 105, poz. 1009) (Dz.U.R.P. Nr 3, poz. 6);

5) Obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.R.P. Nr 1, poz. 1) (Dz. U.R.P. Nr 3, poz. 7);

6) Art. 1 i 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 1940 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.R.P. Nr 7, poz. 18).

ZAŁĄCZNIK 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Z DNIA 9 GRUDNIA 1939 R.

o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 79 ust.(2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Art.  1.

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną powołuję Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej jako organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu.

Art.  2.

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje, otwiera i zamyka sesję Rady.

Art.  3.
(1) Rada wydawać będzie opinie we wszystkich wniesionych przez rząd na jej sesję sprawach.
(2) Rząd wnosić będzie w szczególności na sesję Rady budżet państwowy. Opinie swe wyrażać może Rada również w postaci wniosków dotyczących potrzeby wydania odpowiednich dekretów i rozporządzeń.
Art.  4.

Rada może zarówno na wniosek Rządu, jak z własnej inicjatywy, opracowywać zagadnienia przyszłego ustroju państwa, zwłaszcza ordynacji wyborczej do Izb Ustawodawczych.

Art.  5. 1

Rada składa się z najmniej 22 a najwyżej 32 członków.

Art.  6. 2

 

(1) Członków Rady Narodowej mianuje i zwalnia Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
(2) Zwolnienie następuje w przypadkach:
1) zrzeczenia się przez członka Rady swego stanowiska,
2) powołania członka Rady na jedno ze stanowisk przewidzianych w art. 13 dekretu niniejszego,
3) orzeczenia Sądu Honorowego Rady, zatwierdzonego przez Radę, mocą którego członek Rady uznany został za niegodnego piastowania tego stanowiska,
4) zaistnienia okoliczności, uniemożliwiających członkowi Rady przez dłuższy czas udział w jej pracach. Zaistnienie tych okoliczności stwierdza Rada uchwałą.
(3) W przypadku, określonym w pkt 4) ustępu poprzedzającego, ogłoszenie pisma zwalniającego w gazecie rządowej zastępuje doręczenie go interesowanemu.
Art.  7.

Siedzibą Rady jest siedziba rządu. Rada może jednak odbywać posiedzenia również w innych miejscowościach na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Art.  8. 3

Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Ilość wiceprzewodniczących ustali regulamin (art. 9).

Art.  9.

Rada opracuje regulamin dotyczący jej czynności. Regulamin ten wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art.  10.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale conajmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków.

Art.  11.

Członkowie Rady składają na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej przyrzeczenie zgodnego z sumieniem pełnienia swych obowiązków.

Art.  12.

Wydatki związane ze sprawowaniem funkcji członków Rady zostaną na wniosek rządu określone dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art.  12a. 4

Członek Rady, w razie jej rozwiązania (art. 14), uzyskuje po conajmniej rocznym pełnieniu swych funkcyj, prawo do zaopatrzenia na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną. Wysokość zaopatrzenia oraz sposób i terminy jego wypłaty ustala Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek Przewodniczącego Rady, a jeżeli Rada jest rozwiązana - na wniosek Przewodniczącego rozwiązanej Rady".

Art.  12b. 5

Prawo do zaopatrzenia gaśnie:

1) w przypadku ponownego mianowania uprawnionego do zaopatrzenia członkiem Rady,
2) w przypadku otrzymania przez uprawnionego do zaopatrzenia stanowiska lub zajęcia, wynagradzanego z funduszów państwowych, bądź powołania go do czynnej służby wojskowej,
3) w przypadku stwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów, że uprawniony do zaopatrzenia uzyskał przez otrzymanie płatnego zajęcia, podjęcie pracy zawodowej lub w inny sposób, wystarczające środki utrzymania,
4) po ustaniu mocy obowiązującej niniejszego dekretu.

Terminy, od których uprawniony do zaopatrzenia traci do niego prawo wskutek nastąpienia okoliczności, wymienionych w ustępie poprzedzającym, jak również terminy, od których prawo to odzyskuje wskutek ustania okoliczności, wymienionych w pkt. 1-3, określa Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  13.
(1) Nie mogą być jednocześnie członkami Rady:
a) Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, sędziowie i prokuratorzy;
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Wiceprezes oraz inni członkowie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
c) oficerowie, podoficerowie i szeregowcy w służbie czynnej.
(2) Członkowie rządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady, jednak bez prawa głosowania.
Art.  14.

Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym czasie na wniosek Prezesa Rady Ministrów rozwiązać Radę w umotywowanym zarządzeniu.

Art.  15.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Prezesowi Rady Ministrów.

Art.  16.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Załącznik art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 15 stycznia 1942 r. (Dz.U.42.2.3) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 3 lutego 1942 r.
2 Załącznik art. 6 zmieniony przez art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1940 r. (Dz.U.40.12.33) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 21 sierpnia 1940 r.
3 Załącznik art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 15 stycznia 1942 r. (Dz.U.42.2.3) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 3 lutego 1942 r.
4 Załącznik art. 12a dodany przez art. 1 dekretu z dnia 20 września 1941 r. (Dz.U.41.6.11) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 września 1941 r.
5 Załącznik art. 12b dodany przez art. 1 dekretu z dnia 20 września 1941 r. (Dz.U.41.6.11) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 września 1941 r.