Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w przedmiocie powołania prawników do czynnej służby wojskowej.

Art.  1.

Oznaczoną w art. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 7, poz. 45) liczbę prawników, którzy mogą być na podstawie ustawy tej powołani na czas wojny do czynnej służby wojskowej w korpusie sądowym, podwyższa się na 200.

Art.  2.

W razie potrzeby powołania prawników na czas wojny do służby w korpusie sądowym ponad powyższą liczbę 200 upoważnia się Radę Ministrów do udzielenia - na wniosek Ministra Spraw Wojskowych - zezwolenia na takie powołanie.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych, a o ile chodzi o powołanie prawników ze służby państwowej, - w porozumieniu z właściwymi Ministrami.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.