Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 stycznia 1920 r.
o powołaniu prawników do czynnej służby wojskowej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do powołania na czas trwania wojny, w miarę potrzeby, do czynnej służby wojskowej w Korpusie Sądowym osób, posiadających kwalifikacje do wstąpienia na państwową służbę prawniczą, które w dniu powołania nie przekroczyły 42 roku życia, o ile już w myśl obowiązujących ustaw nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby, które obecnie znajdują się w służbie Korpusu Sądowego na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się, a nie przekroczyły 42 roku życia, uważane będą z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, jako objęte powołaniem.

Art.  2. 1

Liczba powołanych na podstawie niniejszej ustawy nie może przekraczać liczby 100. Powoływanie do czynnej służby wojskowej nastąpi w miarę zapotrzebowania.

Art.  3.

Na wniosek odnośnych Ministrów zwolnieni będą od czynnej służby w wojsku ci prawnicy, których pozostawienie na stanowiskach, zajmowanych przed powołaniem, jest konieczne w interesie służby państwowej lub z innych ważnych powodów.

O zwolnieniu rozstrzyga Minister Spraw Wojskowych.

Od powołania z mocy niniejszej ustawy wolni są prawnicy, pozostający w czynnej służbie wymiaru sprawiedliwości.

Art.  4.

Wymienieni w ustępie 1 art. 1 obowiązani są w przeciągu 20 dni od ogłoszenia niniejszej ustawy w Dzienniku Ustaw stawić się w miejscowych Komendach Uzupełnień celem spisu.

Art.  5.

Winni niestawienia się w oznaczonym terminie w miejscowej Komendzie Uzupełnień lub niestawienia się do służby na stanowisku, wyznaczonem przez Ministra Spraw Wojskowych, karani będą więzieniem do 2 lat, zaś na obszarze, na którym obowiązuje kodeks karny austrjacki, aresztem ścisłym do lat 2.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych, zaś, o ile chodzi o powołanie prawników ze służby państwowej, w porozumieniu z odnośnymi Ministrami.

1 Oznaczona w nin. art. liczba prawników, którzy mogą być na podstawie ustawy tej powołani na czas wojny do czynnej służby wojskowej w korpusie sądowym, podwyższa się na 200, zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie powołania prawników do czynnej służby wojskowej (Dz.U.20.62.406) zmieniającego nin. rozp. z dniem 27 lipca 1920 r. - zob. też art. 2 powołanego rozporządzenia.