Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 maja 1920 r.
w sprawie powołania powiatowych komisji do szacowania plonów.

Na podstawie art. 9 ustawy o obrocie ziemiopłodami z dnia 18-go listopada 1919 r. (Dz. Ustaw R. P. № 89 poz. 485) zarządzam w celu zgromadzenia danych, niezbędnych dla należytej akcji aprowizacyjnej, co następuje:
Art.  1.

W powiatach powołuje się do życia Komisje Szacunkowe, których zadaniem będzie ustalenie przeciętnych plonów dla poszczególnych ziemiopłodów w r. 1920.

Art.  2.

W skład Komisji wchodzą:

a) starosta powiatowy, jako przewodniczący, b) referent aprowizacyjny, c) referent rolny, (lub przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, zaproszony przez starostę), oraz powołani przez powiatową Komisję Aprowizacyjną: 1) przedstawiciel większej własności, 2) przedstawiciel mniejszej własności, 3) 2 przedstawicieli konsumentów.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.