Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.633

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 21 września 1920 r.
Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego, dotyczące powołania Okręgowej Komisji Ziemskiej przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ustaw Rz. P. № 70, poz. 451), rozporządza się w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej, co następuje:
Art.  1.

Przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu powołuje się Okręgową Komisję Ziemską, zakres działania, której określa art. 16 wspomnianej ustawy.

Art.  2.

W skład Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu wchodzą:

a) Prezydent Urzędu Osadniczego, jako przewodniczący,
b) Sędzia sądu okręgowego (lub tegoż zastępcy), mianowani przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej.
c) Urzędnik mianowany przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z pośród osób posiadających wyższe wykształcenie rolnicze;
d) Urzędnik Urzędu Osadniczego, delegowany przez Prezesa tegoż Urzędu, a posiadający uzdolnienie na urząd sędziowski oraz referent techniczny lub rolniczy tegoż Urzędu wyznaczony przez Prezesa do spraw poszczególnych;
e) 6 członków i tyleż zastępców, powołanych przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego, a to:

3 z pośród rolników małej własności,

1 z pośród większej własności, na propozycję Wielkopolskiej i Pomorskiej Izby Rolniczej, przez każdą z nich w oznaczonej wyżej liczbie i stosunku oraz

2 z pośród robotników rolnych na propozycję Związków Zawodowych robotników rolnych w oznaczonej wyżej liczbie i stosunku.

Art.  3.

Dotychczasową Komisję przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu, powołaną na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 25 czerwca 1919 r. (Tygodnik Urzędowy № 27 poz. 83) rozwiązuje się, a sprawy przez nią dotychczas niezałatwione przechodzą pod kompetencję Okręgowej Komisji Ziemskiej.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

SPROSTOWANIE

1) W № 76 po rozporządzeniu Ministra Skarbu w wykonaniu ustawy w przedmiocie wprowadzenia podatku od skrzynek depozytowych, wydrukowanem pod pozycją 519, należy na stronie 1367 umieścić słowa "Warszawa, dnia 2 sierpnia 1920 r."

2) W № 79 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji w przedmiocie przewozu żyta i t. d. (poz. 534) w drugim ustępie artykułu czwartego w wierszu trzecim po słowie "przepisów" należy wstawić słowa "postępowania karno-administracyjnego." W wierszu piątym należy skreślić powołany art. 22.

3) W № 81 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych (poz. 546) w art. drugim w wierszu szóstym należy po słowie "przepisów", wstawić słowa "postępowania karnoadministracyjnego." W wierszu ósmym skreślić powołany art. 22 .W art. 12 rozporządzenia Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu ziemiopłodami (poz. 548) w wierszu przedostatnim cyfrą "22" zastąpić cyfrą "21"

4) W № 89 w rozporządzeniu Ministra Skarbu celem wykonania na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrijackiego-ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli, na str. 1641 w § 5 wierszu ostatnim zamiast "który" ma być "którą".