Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 marca 1921 r.

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 26, poz. 147) zarządzam co następuje:
§  1. Powołuję Nadzwyczajną Komisję Rozjemczą z siedzibą w Warszawie dla terenów Województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego.
§  2. Zadaniem Komisji jest przedłużenie mocy obowiązującej zeszłorocznych umów zbiorowych, zawartych między pracodawcami i pracownikami rolnymi, oraz wprowadzenie właściwych zmian w tych umowach na podstawie żądań i warunków każdej, z zainteresowanych stron.
§  3. W skład Komisji wchodzą: Minister Pracy i Opieki Społecznej - jako przewodniczący; przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości i Rolnictwa i Dóbr Państwowych; czterech przedstawicieli Związku Ziemian; dwóch przedstawicieli Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej; jeden przedstawiciel Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej i jeden przedstawiciel Polskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych.
§  4. Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza urzęduje na podstawie regulaminu, wydanego przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 22 marca 1921 r.