Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.499

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie powołania do życia Centralnej Komisji Ewakuacyjnej (C. K. E.).

Art.  1.

W celu skoordynowania akcji ewakuacyjnej stwarza się Centralna Komisja Ewakuacyjna (C. K. E.)

Art.  2.

Skład C.K.E. stanowią:

a) przewodniczący wyznaczony przez Radę Ministrów z pośród Ministrów,
b) zastępca przewodniczącego mianowany przez przewodniczącego,
c) członkowie:
1) przedstawiciele Prezydjum Rady Ministrów oraz Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych, Poczt i Telegrafów, Robót Publicznych, Pracy i Opieki Społecznej Zdrowia Publicznego, Aprowizacji, po jednym od każdego Ministerstwa, wyznaczonych przez odnośnych Ministrów,
2) przedstawiciel Naczelnego Dowództwa,
3) przedstawiciel Państwowego Urzędu do spraw powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników.

Każdy członek C. K. E. będzie miał zastępcę.

Art.  3.

Oprócz przedstawicieli Ministerstw, wyszczególnionych w art. 2. na posiedzeniach C. K. E. mają brać udział przedstawiciele innych Ministerstw oraz Organizacji na zaproszenie przewodniczącego.

Art.  4.

Posiedzenia C. K. E. zwołuje przewodniczący, najmniej dwa razy na tydzień lub częściej w miarę potrzeby.

Uchwały zapadają zwyczajną większością głosów.

Art.  5.

Do zakresu działalności C. K. E. należy w szczególności:

a) opracowanie ogólnego planu ewakuacji zagrożonych terenów,
b) nadzór nad wykonaniem ewakuacji,
c) wyznaczenie oraz przygotowanie punktów, dokąd ewakuowane objekty winny być kierowane,
d) nadzór nad należytem wykorzystaniem środków przewozowych, użytych do ewakuacji, w szczególności zaś taboru kolejowego,
e) organizacja środków wyładunkowych i przewozowych w punktach przeznaczenia ewakuowanych objektów,
f) przygotowanie magazynów, składów oraz placów dla wyładunku i przechowania ewakuowanych objektów,
g) organizacja ochrony powyższych objektów,
h) ogólne kierownictwo w rozmieszczeniu ewakuowanych urzędów instytucji i uchodźców,
i) dyrektywy w sprawie utworzenia punktów sanitarno-żywnościowych oraz nadzór nad sanitarnym stanem ewakuacyjnych szlaków,
k) współdziałanie z właściwemi władzami w sprawie ochrony ewakuowanych przed wyzyskiem.
Art.  6.

Centralna Komisja Ewakuacyjna władną jest wydawać zarządzenia:

a) w zakresie swej kompetencji, ustalonej w art. 4,
b) w sprawie rekwizycji lokali dla rozlokowania ewakuowanych urzędów, instytucji i uchodźców,
c) w sprawie wykorzystania prywatnych bocznic kolejowych tak normalnych, jak i wązkotorowych oraz odnośnego taboru kolejowego.
d) w sprawie rekwizycji magazynów, składów i placów dla wyładunku i przechowywania ewakuowanych objektów,
e) w sprawie rekwizycji środków przewozowych, w sprawie wykorzystania siły roboczej, szczególnie zaś jeńców i więźniów, a w razach wyjątkowych pociągnięcia do pracy obowiązkowej miejscowej ludności cywilnej.

Zarządzenia powyższe ulegają wykonaniu za pośrednictwem organów powołanych do tego z mocy istniejących ustaw i przepisów.

Art.  7.

W razie bezpośredniego zdecydowania w drodze nagłej spraw, które - zgodnie z poprzedniemi artykułami-podlegają decyzji C. K. E. sprawy te i swe co do nich decyzje przewodniczący komunikuje komisji na najbliższem jej posiedzeniu.

Art.  8.

Zarządzenia wydawane przez przewodniczącego C. K. E. w imieniu Komisji w zakresie jej kompetencji są dla wszystkich instytucji i urzędów tak cywilnych, jak i wojskowych obowiązujące bezwzględnie.

Przewodniczący C. K. E. władnym jest tak cywilnych, jak i wojskowych winnych niewykonania zarządzeń C. K. E. lub też zarządzeń jego wydanych; w imieniu C. K. E. zawieszać w czynnościach oraz karać w drodze administracyjnej aresztem do jednego miesiąca włącznie lub grzywną do 100.000 marek.

Art.  9.

C. K. E. może wyłaniać ze swego grona komisje specjalne dla zbadania i zdecydowania spraw poszczególnych. Niektóre sprawy według swego uznania C. K. E. może przekazywać wyłonionym z pośród siebie komisjom.

Art.  10.

Biurowość C. K. E. prowadzi ewakuowany personel urzędów państwowych, wyznaczony przez poszczególne Ministerstwa w porozumieniu z przewodniczącym C. K. E.

Art.  11.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.