Powołanie do wojskowej służby komunikacji na kolejach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.11.62

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 marca 1945 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości o powołaniu do wojskowej służby komunikacji na kolejach.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 195) i art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o militaryzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 55) zarządzam, co następuje:
Powołani zostają do wojskowej służby komunikacji na kolejach wszyscy obywatele Państwa Polskiego bez względu na płeć, którzy nie ukończyli jeszcze 60-go roku życia, choćby nie podlegali powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, którzy:
1)
w jakimkolwiek czasie byli funkcjonariuszami lub pracownikami Polskich Kolei Państwowych albo kolei prywatnych w Polsce;
2)
w czasie okupacji Polski byli funkcjonariuszami lub pracownikami Kolei Wschodniej (Ostbahn) lub niemieckich kolei państwowych albo prywatnych;
3)
mają fachowe wykształcenie lub fachową praktykę w dziedzinie komunikacji kolejowej.
Wszystkie osoby wymienione w § 1, o ile nie są już zatrudnione w państwowej służbie kolejowej powinni zgłosić się do rejestracji na najbliższej stacji kolejowej w terminach ustalonych przez poszczególne dyrekcje Polskich Kolei Państwowych.
Zarejestrowanym w myśl § 2 będą wydane zaświadczenia o uczynieniu zadość obowiązkowi rejestracji.

Zarejestrowani obowiązani są stawić się do czynnej służby po otrzymaniu wezwania.

Osoby uchylające się od obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia podlegają odpowiedzialności karnej w myśl przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z dnia 23 września 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 27) przed sądami wojskowymi.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.