Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 5 lipca 19 20 r.
w sprawie powołania do służby wojskowej b. oficerów narodowości polskiej wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach 1888-1879 (włącznie), a na obszarze b. dzielnicy pruskiej również urodzonych w latach 1889-1901.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 17/VI 1919 r. (Dz. Praw P. P. Nr 50 z dnia 25/VI 1919 r.) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej, na całym obszarze ziem polskich, b. oficerów narodowości polskiej wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach 1888, 1887, 1886, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880 i 1879, a pozatem na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej również b. oficerów narodowości polskiej, wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895.

Wyjątek od powołania stanowią jedynie ci oficerowie, którzy już poprzednio na skutek reklamacji otrzymali odroczenie względnie zwolnienie od służby wojskowej.

Art.  2.

Osoby objęte art. 1-ym winny się zgłosić dnia 15 lipca r. b. do oficera ewidencyjnego swego powiatu (w miastach do oficera ewidencyjnego swego rejonu), który wskaże im, którego dnia i w którem miejscu mają się stawić na Komisję Przeglądową.

Wezwania osobiste do powołanych nie będą rozsyłane.

Powołani, którzy będą reklamowani przez instytucje państwowe, winni przedstawić przy zgłoszeniu się do oficera ewidencyjnego zaświadczenia tych instytucji o wniesieniu co do nich reklamacji.

Art.  3.

Winni nieuzasadnionego niestawiennictwa będą karani w myśl art. 5-go ustawy z dnia 17/VI 1919 r. (Dz. Praw P. P. № 50 z r. 1919).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem j ogłoszenia.