Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.67.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 28 lipca 1919 r.
o powołaniu aptekarzy do czynnej służby wojskowej.

Art.  1.

Na czas trwania potrzeby wojennej powołuje się w obrębie Państwa do czynnej służby sanitarnej w wojsku prowizorów i magistrów farmacji, którzy w dniu powołania nie przekroczyli czterdziestego drugiego roku życia

Art.  2.

Powołanie prowizorów i magistrów farmacji do czynnej służby wojskowej nastąpić ma w miarą zapotrzebowania. Roczniki młodsze powołane być mają wcześniej niż starsze.

Art.  3.

Prowizorowie i magistrowie farmacji, których pozostawienie na stanowiskach, przed powołaniem zajmowanych, uznane będzie za niezbędne, mogą być na wniosek Ministra Zdrowia Publicznego zwolnieni ze służby czynnej w wojsku.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy oraz wydanie odnośnych w tym celu przepisów porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.