Powierzenie zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz... - Dz.U.2018.1711 - OpenLEX

Powierzenie zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1711

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
Powierza się zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan jako zarządzającemu obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, zwanej dalej "ustawą":
1)
wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, na obszarze przypisanym temu zarządzającemu obszarem zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy;
2)
wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji, o której mowa w pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).