Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1971.17.177 - OpenLEX

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.17.177

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1971 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach w województwie łódzkim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Skierniewicach i Łowiczu.
Traci moc § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 48, poz. 240) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Zgierzu rozpoznawania spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Łowiczu i Skierniewicach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1971 r.