Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.13.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 1966 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1. Powierza się Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim w województwie kieleckim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Opatowie), Lipsku, Sandomierzu i Starachowicach (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Iłży).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1966 r.