Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 stycznia 1970 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce w województwie warszawskim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Ostrołęce, Makowie Mazowieckim i Ostrowi Mazowieckiej.
Traci moc § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w częściach dotyczących Sądów Powiatowych w Makowie Mazowieckim, Ostrołęce i Ostrowi Mazowieckiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1970 r.