§ 2. - Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej przekazania Sądowi Powiatowemu dla m. Białegostoku rozpoznawania spraw o rozwód w zakresie właściwości sądów powiatowych w Łomży, Kolnie i Zambrowie.