Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 1960 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Na podstawie art. 5 § 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Łomży, w województwie białostockim, rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Łomży, Kolnie i Zambrowie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej przekazania Sądowi Powiatowemu dla m. Białegostoku rozpoznawania spraw o rozwód w zakresie właściwości sądów powiatowych w Łomży, Kolnie i Zambrowie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1960 r.