Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1966.51.313 - OpenLEX

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.51.313

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 1966 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Legnicy w województwie wrocławskim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Legnicy, Jaworze, Lubinie i Złotoryi.
Traci moc § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Złotoryi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód dla okręgu Sądu Powiatowego w Lubinie, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.71.36.314).