Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.24.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 1971 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Koźlu w województwie opolskim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgu tego Sądu.
Traci moc § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Raciborzu rozpoznawania spraw o rozwód dla okręgu Sądu Powiatowego w Koźlu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1971 r.