Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1964.45.309 - OpenLEX

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.45.309

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 1964 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 5 § 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Cieszynie w województwie katowickim rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgu tego Sądu.
Traci moc § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych, właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Cieszynie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.