Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.7.79

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 1971 r.
w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych.

Na podstawie art. 11 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie, w województwie warszawskim, prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym, dla okręgów Sądów Powiatowych w Ciechanowie i Przasnyszu.
Traci moc § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Ciechanowie i Przasnyszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1971 r.