§ 3. - Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.7.79

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1971 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1971 r.