Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.25.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 czerwca 1974 r.
w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Stalowej Woli z tymczasową siedzibą w Nisku w województwie rzeszowskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla powiatu stalowowolskiego.
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Tarnobrzegu w województwie rzeszowskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla powiatu tarnobrzeskiego.
Traci moc § 1 pkt 18 lit. "l", "o" i "t" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.