Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 maja 1972 r.
w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana niniejszego rozporządzenia, wprowadzona przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste (Dz.U.80.2.4), wchodząca w życie z dniem 23 stycznia 1980 r. nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

..................................................

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Powierza się prowadzenie ksiąg wieczystych w województwie szczecińskim:
1)
Państwowemu Biuru Notarialnemu w Dębnie dla obszarów powiatów chojeńskiego i myśliborskiego,
2)
Państwowemu Biuru Notarialnemu w Gryficach dla obszaru powiatu nowogardzkiego.
Traci moc § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 26, poz. 177) w części dotyczącej powiatów chojeńskiego, myśliborskiego i nowogardzkiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1972 r.