Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 1974 r.
w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach w województwie zielonogórskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla powiatu żarskiego.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 22 lit. d) skreśla się wyrazy "i żarskiego",
2)
w § 1 pkt 22 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) w Żarach dla obszaru powiatu żarskiego".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.