Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.41.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 października 1974 r.
w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie w województwie warszawskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla obszaru miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.
Traci moc § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) w części dotyczącej miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1974 r.