Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.54.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 listopada 1972 r.
w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenia ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1. Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenie ksiąg wieczystych dla powiatów oleckiego i gołdapskiego.
§  2. Traci moc § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) w części dotyczącej powiatów oleckiego i gołdapskiego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.