Art. 6. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  6.

Sposób, w jaki mają być użyte przez Państwowy Bank Rolny fundusze, wpływające na zasadzie niniejszego rozporządzenia, określać będą Ministrowie Skarbu i Reform Rolnych.