Art. 5. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  5.
1.
Wynagrodzenie za czynności, za które na podstawie ustaw niemieckich lub pruskich obowiązaną była płacić strona, Państwowy Bank Rolny pobierać będzie od osób interesowanych w wysokości ustalanej przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
2.
Wynagrodzenie za inne czynności, związane z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, potrącane będzie na rzecz Państwowego Banku Rolnego z funduszów, wpływających z tytułów oznaczonych w art. 1. Wysokość tego wynagrodzenia ustalać będzie Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.