Art. 3. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  3.

Państwowy Bank Rolny ustali należności, ciążące na nieruchomościach na rzecz instytucyj lub władz, a po przerachowaniu ich ujawni wyniki przerachowania w księgach gruntowych, zgłaszając imieniem Skarbu Państwa odnośne wnioski do sądów po myśli § 49 ustępu 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 roku o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 30, poz. 213).