Art. 1. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  1.

Przeprowadzenie likwidacji spraw finansowych instytucyj osadniczych i finansowych, które tworzyły włości rentowe na zasadzie pruskich ustaw z dnia 2 marca 1850 r., 26 kwietnia 1886 r., 27 czerwca 1890 r., 7 lipca 1891 r., 20 marca 1908 r., 26 czerwca 1912 r. oraz rozporządzenia pruskiej Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1909 r., jak również administrację funduszów, należnych z rent ciążących na tych włościach i administrację hipotek amortyzacyjnych, zapisanych na rzecz b. Komisji Kolonizacyjnej, powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu.