Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.26.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 czerwca 1972 r.
w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Powierza się rozpoznawanie spraw o rozwód:
1)
Sądowi Powiatowemu w Chrzanowie w województwie krakowskim dla okręgów Sądów Powiatowych w Chrzanowie, Jaworznie i Olkuszu;
2)
Sądowi Powiatowemu w Nowym Sączu w województwie krakowskim dla okręgów Sądów Powiatowych w Nowym Sączu i Limanowej;
3)
Sądowi Powiatowemu w Pabianicach w województwie łódzkim dla okręgów Sądów Powiatowych w Pabianicach i Łasku.
Traci moc § 1 pkt 2 lit. b) i pkt 5 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej powierzenia rozpoznawania spraw o rozwód:
1)
Sądowi Powiatowemu w Łodzi dla okręgów Sądów Powiatowych w Łasku i Pabianicach;
2)
Sądowi Powiatowemu dla m. Krakowa dla okręgów Sądów Powiatowych w Chrzanowie, Jaworznie, Limanowej i Olkuszu;
3)
Sądowi Powiatowemu w Tarnowie dla okręgu Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1972 r.