Postępowanie związane z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.97.891

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 października 1934 r.
o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) oraz w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 373), § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie naturalnego masła krowiego (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 884), § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 880) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 79) i § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 883) zarządzam co następuje: 1
(1)
Eksporter, który ubiega się o uzyskanie zwrotu cła przy wywozie towarów, wymienionych w powołanych wyżej rozporządzeniach Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, powinien eksportowany towar zgłosić do odprawy celnej wywozowej na piśmie, na formularzu ustalonym w § 56 ust. 7 przepisów wykonawczych do prawa celnego (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 90, poz. 820).
(2)
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a)
nazwisko i miejsce zamieszkania nadawcy i adresata przesyłki,
b)
kraj przeznaczenia towarów,
c)
wyszczególnienie dołączonych dokumentów,
d)
ilość sztuk, ich znaki i numery oraz rodzaj opakowania,
e)
nazwę towaru według określenia w rozporządzeniu o zwrocie cła ze wskazaniem paragrafu, punktu, litery tegoż rozporządzenia,
f)
wagę brutto oraz wagę wymiarową od której ma być przyznany zwrot cła,
g)
wartość towarów,
h)
wniosek o zastosowaniu zwrotu cła,
i)
oświadczenie strony, czy chce przy rewizji towaru być obecna, lub czy zrzeka się prawa asystowania,
k)
datę sporządzenia zgłoszenia i własnoręczny podpis osoby zgłaszającej.
(3)
Jeżeli odprawa jest dokonywana w wewnętrznym urzędzie celnym, strona powinna wskazać graniczny urząd celny, przez który ma nastąpić wywóz towaru zagranicę.
(1) 2
Przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu oraz lnu, strona powinna dołączyć do zgłoszenia celnego zaświadczenie eksportowe według wzoru Nr. 1, zaś przy wywozie za zwrotem cła innych towarów - zaświadczenie eksportowe według wzoru Nr. 2.
(2)
Do zgłoszenia celnego wywozowego strona powinna również dołączyć w dwóch egzemplarzach specyfikację towarów, zawierającą znaki, numery, wagę brutto, netto poszczególnych sztuk oraz nazwę towaru.
(1) 3
Przy zgłoszeniu do odprawy naturalnego masła krowiego, lnu trzepanego i czesanego, materjałów wybuchowych, stali szlachetnej i wyrobów z niej oraz bieli cynkowej mają zastosowanie następujące szczególne postanowienia:

I. Przy zgłoszeniu do odprawy celnej wywozowej naturalnego masła krowiego, strona powinna przedstawić, niezależnie od zaświadczenia eksportowego również zaświadczenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, służące za podstawę do zwolnienia masła od cła wywozowego.

II. Przy zgłoszeniu do odprawy celnej wywozowej lnu trzepanego i czesanego, strona powinna przedstawić, niezależnie od zaświadczenia eksportowego również zaświadczenie właściwej izby przemysłowo-handlowej stwierdzające, że transport towarów, wymienionych w zaświadczeniu eksportowem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, został zbadany przez właściwy organ izby przemysłowo - handlowej lub instytucji badawczej i odpowiada warunkom wymienionym w § 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 96, poz. 880), w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 79).

III. Przy wywozie materjałów wybuchowych, strona powinna przedstawić, niezależnie od zaświadczenia eksportowego, również zaświadczenie oględzin wystawione przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, przyczem ze względu na bezpieczeństwo zezwala się na odstąpienie od szczegółowego badania wywożonej przesyłki.

Zaświadczenie oględzin powinno zawierać:

a)
nazwę fabryki, w której materjał wybuchowy został wyprodukowany,
b)
nazwę towaru według oznaczenia w rozporządzeniu w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 96, poz. 883),
c)
rodzaj opakowania, znaki i numery poszczególnych sztuk,
d)
wagę brutto i netto każdego rodzaju wywożonego towaru,
e)
kraj przeznaczenia towaru,
f)
uwagę, że zaświadczenie wystawione jest w celu przedstawienia go w urzędzie celnym, przy wywozie zagranicę wymienionego towaru za zwrotem cła,
g)
pieczęć i podpis osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń oględzin.

Niezależnie od powyższego zaświadczenia strona powinna przedstawić pozwolenie na wywóz materjałów wybuchowych przewidziane w § 25 przepisów wykonawczych do prawa celnego.

IV. Przy wywozie stali szlachetnej i wyrobów z niej, strona powinna przedstawić, niezależnie od zaświadczenia eksportowego, również wynik analizy na dowód, że towar odpowiada wymaganiom przewidzianym w § 1 pkt. 7 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 96, poz. 883).

Wynik analizy powinien zawierać:

a)
nazwę przedsiębiorstwa w którem towar został wyprodukowany,
b)
nazwę towaru, według oznaczenia w rozporządzeniu w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 96, poz. 883),
c)
znaki i numery przesyłki oraz wagę brutto i netto towaru,
d)
dane co zawartości węgla, manganu i innych składników wymienionych w poz. 931 taryfy celnej przywozowej oraz dane co do wytrzymałości stali szlachetnej,
e)
uwagę, że wynik analizy wydany jest w celu przedstawienia go w urzędzie celnym przy wywozie zagranicę wymienionego towaru za zwrotem cła,
f)
podpis osoby przeprowadzającej analizę oraz pieczęć zakładu lub instytucji w której analizy dokonano.

Wynik analizy może być sporządzony zarówno przez odpowiednie zakłady poszczególnych przedsiębiorstw, jak również przez publiczne instytucje i zakłady naukowo - badawcze.

V. Przy odprawie celnej bieli cynkowej urząd celny powinien pobrać próbki i przesłać je na koszt strony do Wojewódzkiego Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Katowicach celem stwierdzenia jaki procent tlenku cynku (ZnO) zawiera dany transport bieli cynkowej.

Próbki powinny być pobrane przynajmniej z 5% ilości sztuk każdego gatunku bieli, nie mniej jednak niż z trzech sztuk (colli).

W piśmie, przy którem urząd celny przesyła próbki do analizy, należy wykazać ilość prób każdego gatunku bieli cynkowej i zgłosić wniosek o ustalenie próby średniej dla każdego z nich.

W piśmie tem urząd celny zaznaczy kto pokrywa koszta przesłania próbek i analizy.

Na wniosek strony naczelnik urzędu celnego może zezwolić na odprawę towaru w fabryce, lub magazynie.
Wagę netto eksportowanych towarów urząd celny ustala na zasadach, obowiązujących przy odprawie celnej przywozowej tego samego rodzaju towarów. Gdy towar eksportowany za zwrotem cła podlega w przywozie cleniu według wagi brutto, lub wagi towaru łącznie z wagą bezpośredniego opakowania, albo gdy opust tarowy nie może być zastosowany, wówczas urząd celny ustala wagę netto przez próbne wyważenie, jeżeli opakowanie towaru jest jednolite a w innych przypadkach przez rzeczywiste wyważenie.
(1)
Jeżeli odprawa wywozowa towaru dokonana została w urzędzie celnym wewnętrznym lub poza miejscem urzędowem, urząd celny, który dokonał odprawy, wyda stronie, po nałożeniu na towar zamknięć celnych, trzeci egzemplarz zgłoszenia celnego wywozowego z dołączoną specyfikacją, zgłoszeniem statystycznem i towarem celem dostarczenia ich do granicznego urzędu celnego wyjściowego.
(2)
Specyfikacja powinna być przymocowana trwale do trzeciego egzemplarza zgłoszenia celnego i opatrzona pieczęcią urzędu celnego.
(1)
Po dostawieniu towaru do granicznego urzędu celnego, urząd ten, sprawdza szczegółowo całość zamknięć celnych, albo jeżeli ze względu na rodzaj towaru zamknięcia celne nałożone nie były, sprawdza przesyłkę z wynikiem rewizji i stwierdza wywóz towaru zagranicę na trzecim egzemplarzu zgłoszenia celnego wywozowego, dostarczonym przez stronę jednocześnie z towarem; przy wywozie towarów zagranicę przez wolny obszar celny w Gdyni i wolny obszar celny (wolną strefę) w Gdańsku stwierdzenie to następuje po udowodnieniu wywozu towarów z wolnego obszaru celnego (wolnej strefy) zagranicę.
(2)
Potwierdzony egzemplarz urząd celny graniczny zwraca urzędowi celnemu, który dokonał odprawy wywozowej.
(3)
W razie nasuwających się podejrzeń, że przesyłka lub poszczególne jej sztuki, po dokonaniu odprawy celnej i po nałożeniu zamknięć były otwierane lub zawartość ich naruszona, urząd celny graniczny dokona powtórnej rewizji. Wyniki ponownej rewizji urząd celny notuje w trzecim egzemplarzu zgłoszenia celnego wywozowego.
(1)
Przy wywozie towarów za zwrotem cła w przesyłkach pocztowych, eksporter powinien dostarczyć urzędowi celnemu (pocztowo - celnemu) paczki z towarami w stanie otwartym z dołączeniem:
a)
zgłoszenia celnego wywozowego według wzoru przewidzianego w ust. 7 § 56 rozporządzenia o przepisach wykonawczych do prawa celnego,
b)
zaświadczenia eksportowego, wymaganego stosownie do postanowień § 2 rozporządzenia niniejszego,
c)
dokumentu, odpowiedniego do rodzaju towaru, przewidzianego w § 3 rozporządzenia niniejszego,
d)
adresu pomocniczego oraz odpowiedniej ilości pocztowych deklaracyj celnych i kart zgłoszenia statystycznego.
(2)
Na pierwszej stronie zgłoszenia celnego wywozowego u góry eksporter powinien oznaczyć "Ruch Pocztowy". Ponadto zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane, wymienione w § 1 rozporządzenia niniejszego i powinno zgadzać się z pocztową deklaracją celną.
(3)
Po dokonaniu rewizji i po zapakowaniu przesyłki staraniem i środkami eksportera, urząd celny zawiesi na paczki plomby celne oraz nalepi na każdej paczce i adresie pomocniczym kartę zieloną, zawierającą napis następującej treści: "wywozowa odprawa celna dokonana w ..... dnia ...... poz. rejestru wywozu ......".
(4)
Na karcie takiej jak również na adresie pomocniczym i pocztowej deklaracji celnej powinna być wyciśnięta pieczęć urzędu celnego.
(5)
Zabezpieczone w powyższy sposób paczki powinny być pod kontrolą celną nadane na pocztę przez nadawcę.
(6)
Po otrzymaniu pocztowych potwierdzeń wysłania paczki zagranicę urząd celny odnotuje na zgłoszeniu celnem wywozowem datę wywozu towaru zagranicę oraz pozycję pocztowego urzędu wymiany.
(1) 4
Urząd celny, który dokonał odprawy towaru wywożonego za zwrotem cła, po stwierdzeniu, bądź też, jeśli chodzi o wewnętrzny urząd celny, - po otrzymaniu dowodów wysłania towaru zagranicę, wystawi w dwóch egzemplarzach kwit wywozowy według dołączonego wzoru Nr. 3, skreślając wyraz "roku" jeśli kwit wywozowy został wystawiony z tytułu wywozu zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu, lub też skreślając wyraz "miesiąca", jeśli kwit wywozowy został wystawiony z tytułu wywozu za zwrotem cła innych towarów, wymienionych w przytoczonych na wstępie rozporządzeniach.
(2)
Jeden egzemplarz kwitu wywozowego urząd celny doręcza stronie, drugi zaś (grzbiet) pozostawia w aktach urzędu celnego.
W obrocie pocztowym urząd celny wystawia kwit wywozowy po otrzymaniu od urzędu pocztowego potwierdzenia wysłania przesyłki zagranicę.
Urząd celny wystawia kwit wywozowy na taką kwotę, jaka odpowiada ilości stwierdzonego przy odprawie celnej towaru; gdyby jednak przy odprawie celnej stwierdzono, że dana przesyłka zawierała większą ilość towaru niż przewiduje zaświadczenie eksportowe, wówczas urząd celny wystawia kwit wywozowy na taką kwotę jaka odpowiada ilości towaru wymienionej w zaświadczeniu eksportowem.
Do odebrania z urzędu celnego kwitu wywozowego uprawniony jest zgłaszający towar do odprawy wywozowej lub upoważniona przez niego osoba, wskazana w zgłoszeniu celnem wywozowem.
(1)
Kwit wywozowy może być wystawiony na towary objęte najwyżej jednem zgłoszeniem celnem wywozowem.
(2)
Zamiast jednego kwitu wywozowego na całą kwotę urząd celny na wniosek strony może wystawić kilka kwitów oddzielnych, jednak na kwoty poniżej 100 złotych może być wystawiony tylko jeden kwit.
Wypełnione odcinki zaświadczeń eksportowych według wzoru Nr. 1, urząd celny przesyła bezpośrednio do Ministerstwa Przemysłu i Handlu w każdy poniedziałek, następujący po wydaniu kwitu wywozowego, z wyjątkiem odcinków od zaświadczeń eksportowych na zwrot cła przy wywozie lnu, które to odcinki przesyła do Ministerstwa Przemysłu i Handlu przez izby przemysłowo - handlowe lub inne instytucje, wymienione w zaświadczeniu eksportowem, jako pośredniczące przy wydawaniu tych zaświadczeń.
O każdym kwicie wywozowym, wystawionym z tytułu wywozu zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu urząd celny powinien bezzwłocznie zawiadomić urzędy celne, upoważnione do realizowania tych kwitów. Zawiadomienie takie powinno zawierać: Nr. kwitu wywozowego, datę jego wystawienia, wagę towaru wywiezionego zagranicę oraz kwotę zwrotu cła przypadającą z tego tytułu.
W zgłoszeniu celnem wywozowem urząd celny, wystawiający kwity wywozowe, oznaczy ich numery, daty wystawienia i ogólną sumę na jaką opiewają.
(1) Kwity wywozowe mogą być realizowane w upoważnionych do tego urzędach celnych i w okresie ich ważności, z tem że strona, zgłaszając do realizacji kwit wywozowy, powinna jednocześnie uiścić cło w kwocie nie mniejszej od tej, na jaką opiewa kwit wywozowy.
(2) 7
Obowiązek ten nie dotyczy kwitów wywozowych, wystawionych z tytułu wywozu za zwrotem cła zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
(3) 8
Realizacja kwitów wywozowych, wydanych z tytułu wywozu zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu, nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez urząd celny, dokonywający wypłaty, zawiadomienia wymienionego w § 15 rozporządzenia niniejszego.
(4)
Częściowa realizacja kwitów wywozowych jest niedopuszczalna.
Zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz zaświadczenia eksportowe izb przemysłowo - handlowych, związków eksportowych i organizacyj gospodarczych wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia są ważne na okres w nich oznaczony nie dłużej jednak jak do dnia 30 listopada 1934 r. z tem zastrzeżeniem, że wymiar zwrotu cła odbywa się na zasadzie przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia.
Kwity wywozowe wydane na podstawie rozporządzeń o zwrotach ceł, obowiązujących do dnia 29 października 1934 r. zachowują swą ważność w terminach na nich oznaczonych.
(1)
Kwity wywozowe mogą być wystawiane do dnia 31 lipca 1935 r. na formularzach według wzorów obowiązujących do dnia 29 października 1934 r.
(2)
Przy wywozie za zwrotem cła zbóż, produktów przemiału i słodu zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu mogą być wystawiane do dnia 31 lipca 1935 r. na formularzach według wzoru obowiązującego do dnia 29 października 1934 r. z tem jednak zastrzeżeniem, że powinno być w nich powołane właściwe rozporządzenie w sprawie zwrotu cła za wywożony towar jako podstawa prawna do zastosowania zwrotu cła.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 30 października 1934 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIKI

grafika

1 Podstawa prawna zmieniona przez § 1 pkt I rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt II rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
3 § 3 zmienione przez § 1 pkt III i IV rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
4 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt V rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
5 § 14 zmieniony przez § 1 pkt VI rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
6 § 15 zmieniony przez § 1 pkt VII rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
7 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt VII rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.
8 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt VII rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.63.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 1935 r.