§ 8. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. - Dz.U.2021.1910 t.j. - OpenLEX

§ 8. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1910 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2021 r.
§  8. 
1. 
Do postępowania ze szczątkami ludzkimi będącymi:
1)
popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok,
2)
pozostałościami zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach,
3)
częściami ciała ludzkiego, odłączonymi od całości

- stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2. 
Do pochowania szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymagana jest karta zgonu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Do pochowania szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok dzieci martwo urodzonych wymagane jest zaświadczenie stwierdzające ich pochodzenie, wystawione odpowiednio przez:
1)
zarząd cmentarza - w przypadku szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
2)
lekarza zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej - w przypadkach dotyczących szczątków niewymienionych w pkt 1.
4. 
Pochowanie sprowadzonych z zagranicy szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy.
5. 
Szczątki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, chowa się w miejscach wskazanych przez zarząd cmentarza.
6. 
Szczątki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być również spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego celu.