§ 12. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. - Dz.U.2021.1910 t.j. - OpenLEX

§ 12. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1910 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2021 r.
§  12. 
1. 
Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.
2. 
O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:
1)
wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz
2)
może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust. 1, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.
3. 
Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą.
4. 
Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania.
5. 
W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1.
6. 
Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshumacji za granicę Rzeczypospolitej Polskiej zamyka się w nowej trumnie i przygotowuje się do przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 2.
7. 
O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na piśmie zarząd cmentarza.