Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 20 grudnia 1919 r.
w sprawie postępowania z towarami przywożonemi z zagranicy kolejami żelaznemi.

Celem przyśpieszenia odbioru towarów przywożonych z zagranicy oraz przeciwdziałania niedozwolonemu przywozowi towarów zagranicznych zarządza się, na wniosek Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu, w myśl dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (D. P. P. P. 1919 № 14 poz. 152) oraz dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (D. P. P. P. 1919 № 15 poz. 216) i w uzupełnieniu Rozporządzenia Ministerjalnego z dn. 6 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Rz. P. 1920, №5, poz. 27) co następuje:
Art.  1.

Po przybyciu towarów zagranicznych do stacji, gdzie ma być uskuteczniona odprawa celna, ekspedycja kolejowa niezwłocznie przedkłada urzędowi celnemu wszystkie dokumenty, dotyczące przybyłych przesyłek. Na podstawie tych dokumentów urząd celny orzeka, które przesyłki podlegają odprawie celnej w wagonach bez wyładowania, a które po uprzedniem wyładowaniu do magazynów.

Art.  2.

Ekspedycja kolejowa wywiesza na widocznem miejscu obwieszczenie, zawiadamiające adresatów o przybyciu zagranicznych przesyłek, z oznaczeniem, które przesyłki będą odprawiane bez wyładowania, a które po wyładowaniu do magazynów, oraz udziela odpisu tego obwieszczenia urzędowi celnemu.

Art.  3.

Właściciele i osoby upoważnione do dysponowania przesyłkami, winni zgłosić je w myśl wywieszonego obwieszczenia urzędowi celnemu do oclenia w następujących terminach:

a) przesyłki, przeznaczone do odprawy bez wyładowania, w ciągu 24 godzin po dniu ogłoszenia,
b) przesyłki, przeznaczone do wyładowania do magazynów, w ciągu 48 godzin po dniu ogłoszenia.
Art.  4.

Towary niezgłoszone w powyższych terminach urzędowi celnemu przez właścicieli lub osoby uprawnione do dysponowania temi towarami, mają organy kolejowe zgłosić z urzędu do oclenia.

Art.  5.

W wypadkach gdy na zasadzie artykułu 4 będzie towary zgłaszała kolej, upoważnia się urzędy celne, o ile Skarb Państwa z tego powodu nie będzie narażony na straty, do przeprowadzania odpraw celnych na podstawie zgłoszeń ustnych.

Art.  6.
a) Towary zgłoszone urzędowi celnemu do oclenia w myśl art. 3 niniejszego rozporządzenia, nie pokryte pozwoleniami Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu, mają być po spisaniu odpowiedniego protokułu i ocleniu przez kolej przekazane przez nią do dyspozycji Państwowego Urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby w celu zakupu po cenach normalnych w walucie polskiej,
b) towary zwolnione od pozwoleń przywozowych jakoteż i pokryte pozwoleniami, lecz nie odebrane w ciągu 24 godzin po uskutecznieniu rewizji celnej, mają być po spisaniu odpowiedniego protokułu i ocleniu przez kolej przekazane przez nią do. dyspozycji Państwowego Urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby celem zakupu po cenach normalnych w walucie polskiej,
c) 1 Postanowienia powyższe (p. a. i b.) nie dotyczą rządowych przesyłek liści tytoniowych lub wyrobów tytoniowych. O ile zaś chodzi o takie przesyłki prywatne, to kolei ma o nich zawiadomić władze skarbowe (w Małopolsce Dyrekcje okręgów skarbowych, w b. Kongresówce - Delegacje Ministerstwa Skarbu, Izby skarbowe) celem dalszego zarządzenia
Art.  7.

Niezgłoszenie towarów przez właścicieli lub osoby upoważnione do oclenia urzędowi celnemu w myśl art. 3 niniejszego rozporządzenia pociąga za sobą skutki, przewidziane w art. 3 - 6 dekretu Naczelnika Państwa z dn. 7 lutego 1919 r. (D. P. P. P. 1919 r. № 15 p. 216).

Niezależnie od tego, towary te, o ile w myśl ust. 2 art. 6 powołanego dekretu i rozporządzenia wykonawczego do tego dekretu Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 18 grudnia 1919 r. (Dz. U. r. 1920 №3 poz. 14) podlegają sprzedaży w toku postępowania, mają być niezwłocznie po ocleniu przez kolej w myśl p. 4 niniejszego rozporządzenia i po przeprowadzeniu przez urząd celny postępowania przepisanego w p. 13 rozporządzenia wykonawczego Ministra Przemysłu i Handlu do powołanego dekretu z dn. 6 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Rz. P. r. 1920, № 5, poz. 27) przekazane przez kolej do dyspozycji Państwowego Urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby. Należność za towar w walucie polskiej podług cen normalnych, po potrąceniu należności celnych i kolejowych, przekaże Państwowy Urząd zakupu artykułów pierwszej potrzeby w razie orzeczenia przez powołane w dekrecie władze konsfiskaty towaru-Skarbowi Państwa, w przeciwnym razie-wypłaci właścicielowi towaru.

Art.  8.

Towary przekazane Państwowemu Urzędowi zakupu artykułów pierwszej potrzeby w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi stronie.

Art.  9.

Urzędy celne nie będą uwzględniały pozwoleń z datą wystawienia późniejszą od daty stempla granicznej stacji wchodowej na liście przewozowym.

Art.  10.

Kwoty należne urzędowi celnemu za towary przekazywane do dyspozycji Państwowego Urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby wpłaca kolej urzędowi celnemu niezwłocznie gotówką, lub korzysta z kredytu cła o ile dla danej stacji przyznane jest wpłacanie cła miesięcznie.

Kwoty uiszczonego cła zarachowuje kolej w listach kolejowych przewozowych i pobiera je wraz z należnościami kolejowemi od Państwowego Urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby przy wydaniu towarów.

Art.  11.

Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się art. 9 rozporządzenia ministerjalnego z dn. 6 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Rz. P. r. 1920, № 5, poz. 27) o ile chodzi o przesyłki kolejowe.

Art.  12.

Rozporządzenie niniejsze ma charakter przejściowy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

1 Art. 6 lit. c) dodana przez rozporządzenie z dnia 18 lutego 1920 r. (Dz.U.20.28.168) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 1920 r.