§ 7. - [Wniosek o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy] - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.
§  7.  [Wniosek o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy]
1. 
Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1)
cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia;
2)
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. 
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1)
która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2)
wobec której orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres przekraczający jeden rok;
3)
niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu;
4)
posiadającej prawo jazdy, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
4. 
W przypadku kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).
5. 
W przypadku uzyskania przez kierowcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nowego prawa jazdy, starosta niezwłocznie przekazuje pisemną informację o zaistnieniu tego faktu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.