§ 1. - [Zakres przedmiotowy rozporządzenia, słownik pojęć ustawowych] - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.
§  1.  [Zakres przedmiotowy rozporządzenia, słownik pojęć ustawowych]
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2)
warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją";
3)
tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4)
warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
5)
jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6)
podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem;
3)
komendancie wojewódzkim Policji - rozumie się przez to również Komendanta Stołecznego Policji.