§ 1. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2)
warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
3)
tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4)
warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
5)
jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6)
podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
"staroście" - rozumie się przez to również Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;
3)
"pozwoleniu" - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem.