§ 6. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  6.
1.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:
1)
jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2)
w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 pkt 1 lit. b) ustawy,
3)
jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok,
4)
w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.
2. 1
Starosta informuje komendanta wojewódzkiego Policji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.99.49.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1999 r.