§ 5. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  5.
1.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji wpis tymczasowy dotyczący naruszeń, jeżeli:
1)
w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, ujawniono okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia albo umorzono postępowanie z powodu:
a)
braku znamion przestępstwa lub wykroczenia,
b)
przedawnienia orzekania,
c)
śmierci osoby, której postępowanie dotyczyło,
2)
w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, rozstrzygnięto o uniewinnieniu.
2.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).